Biblioteka jonë digjitale

Zbuloni botimet që kemi prodhuar në kuadër të projekteve tona. Ato janë krijuar për përdorim nga profesionistët, fëmijët ose audiencës e gjerë.

Samiti i Ballkanit Perëndimor kundër Diskriminimit Racor, i mbajtur më 1 dhe 2 nëntor 2023, bashkoi liderë dhe avokatë për të trajtuar çështjen e përhapur të diskriminimit racor, veçanërisht lidhur me komunitetet Romë, Ashkali dhe Egjiptian në rajon. Në Samit u vu theksi në buxhetim dhe qeverisje…
Ka përfunduar hartimi i Modulit Trajnues "Masat e diversitetit qe shqiptohen ndaj kryesit të mitur të veprës penale" Zhvillimi i këtij moduli është një hap kyç drejt rritjes së aftësive dhe të kuptuarit të profesionistëve të drejtësisë për të miturit në lidhje me zbatimin efektiv të 16 masave të…