Partnerët

Partners

Qasja jonë e promovimit të të drejtave të fëmijëve si dhe përmirësimit të sistemit të mbrojtjes së tyre është e mundur vetëm me ndihmën e partnerëve dhe financuesve, të cilët i falënderojmë për ndihmën

Institucionet
 • Zyra e Qeverisjes së Mirë,
 • Ministria e Financave,
 • Ministria e Shëndetësisë,
 • Ministria e Drejtësisë,
 • Ministria e Punëve të Brendshme,
 • Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal,
 • Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë,
 • Komunat,
 • Drejtoritë Komunale të Arsimit,
 • Drejtoritë Komunale të Mirëqenies,
 • Qendrat për Punë Sociale,
 • Policia e Kosovës,
 • Strehimorja e shtetit,
 • Inspektorati i Punës,
 • Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave,
 • Qendra Korrektuese Arsimore,
 • Instituti i Kosovës për Administratë Publike,
 • Universiteti i Prishtinës.
Organizatat
 • Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF,
 • Zëri i romëve, ashkalive dhe egjiptianëve,
 • RADC,
 • Porta e hapur /La Strada në Maqedoni të Veriut, shërbime të strehimit,
 • Të ndryshëm & të barabartë në Shqipëri, shërbime të strehimit dhe riintegrimit në komunitet,
 • SOS Nikshiq në Mal të Zi, shërbime strehimi dhe të komunitetit,
 • Qendra për Mbrojtjen e Viktimave dhe Parandalimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore (PVPT Kosovë),
 • Nisma Arsis në Shqipëri – strehimore emergjente 72-orëshe për fëmijët viktima/viktima potenciale të trafikimit,
 • Hope & Homes për fëmijët në Kosovë, strehimore,
 • Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM),
 • Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE),
 • Programi Ndërkombëtar i Ndihmës në Trajnime për Hetime Penale (ICITAP) – Departamenti amerikan i Drejtësisë,
 • Zyra e Zhvillimit, Ndihmës dhe Trajnimeve të Jashtme Prokuroriale e Departamentit të Drejtësisë (OPDAT).
Donatorët
 • Zyra në Kosovë e Bashkimit Evropian,
 • SHBA-ja, Departamenti i Shtetit,
 • GiZ – Agjencia Zhvillimore Gjermane/ Ministria Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim,
 • Ministria e Jashtme holandeze (MOFA),
 • UNICEF Kosovë,
 • Agjencia zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC),
 • UNMIK-u,
 • ADC,
 • Fondacioni OAK,
 • Ambasada japoneze,
 • Save the Children,
 • UNHCR.