Our digital library

Discover the publications we produced within our projects. They are created for the use of professionals, children or the large audience.
The National Platform for protection from discrimination of Roma, Ashkali and Egyptian communities is established by the Government of the Republic of Kosovo to support the values defined in the Constitution of Kosovo. Committed to fighting and preventing discrimination in all communities in…
Platforma Kombëtare për Mbrojtjen nga Diskriminimi për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, është themeluar nga Qeveria e Republikës së Kosovës për të mbështetur vlerat e përcaktuara në Kushtetutën e Kosovës. Me përkushtim për të luftuar dhe parandaluar diskriminimin në të gjitha komunitetet në…