Raport mbi zbatimin e ligjit për mbrojtje nga diskriminimi – Bazuar në rastet e raportuara në Platformën Kombëtare për Mbrojtje nga Diskriminimi, për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian