Forcimi i Sistemit të Mbrojtjes për Fëmijët në Konflikt me Ligjin

Qëllimi i programit është mbështetja ndaj forcimit të sundimit të ligjit në Ukrainë, Gjeorgji, Shqipëri dhe Kosovë, duke e përmirësuar zbatimin e të drejtave të fëmijëve në sistemet e mbrojtjes së fëmijëve dhe drejtësisë, për t’u siguruar se fëmijët në konflikt me ligjin janë më mirë të mbrojtur.

Objektivat:

 

Qëllimi 1:

 

Në Ukrainë, Gjeorgji, Shqipëri dhe Kosovë, të drejtat e fëmijëve në konflikt me ligjin janë të mbrojtura më mirë nëpërmjet një politike gjithëpërfshirëse, dispozitave ligjore dhe/ose protokolleve të punës;

 

Qëllimi 2:

 

Profesionistët që punojnë drejtpërsëdrejti me fëmijët në konflikt me ligjin në Ukrainë, Gjeorgji, Shqipëri dhe Kosovë i kanë kapacitetet për t’i mbrojtur të drejtat e fëmijëve në konflikt me ligjin, në pajtim me standardet ndërkombëtare dhe evropiane të të drejtave të fëmijëve.

 

Kohëzgjatja: Janar 2017 – Dhjetor 2021

 

Zona e shënjestruar: Ukrainë, Gjeorgji, Shqipëri dhe Kosovë.

 

 

Partnerë

Defence for Children International (DCI), Ministria e Drejtësisë, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Shërbimi Sprovues, Qendra për Punë Sociale, Instituti i Kosovës për Administratë Publike