Contact us

Prishtina
Street Mujo Ulqinaku, No.18, 10000, Prishtina, Kosovo
+383 38 244 574